Tổng đài VoiceBot
Giải pháp tối ưu hiệu quả hoạt động tổng đài của doanh nghiệp

MiPBX cung cấp giải pháp tích hợp AI và ngôn ngữ tự nhiên (NLP), là một kênh tương tác tuyệt vời cho mọi Contect Center của doanh nghiệp khi sử dụng.