Giải pháp tổng đài Call Center MiPBX tích hợp Zoho Desk

Giải pháp tích hợp tổng đài Call Center MiPBX với Zoho Desk giúp doanh nghiệp cải thiện, sắp xếp và tối ưu hoạt động liên lạc inbound và outbound với khách hàng.