Giải pháp tổng đài Call Center MiPBX tích hợp HubSpot CRM

Giải pháp tích hợp các chức năng nghe, gọi của tổng đài MiPBX với HubSpot CRM, giúp dễ dàng quản lý thông tin khách hàng từ tổng đài vào CRM như: cuộc gọi, thông tin khách hàng, trạng thái khách hàng, phiếu ghi,…