Tên định danh (Brandname) và những điều doanh nghiệp cần biết

Trong bối cảnh một thị trường ngày càng cạnh…